Your search for * has returned 50 entries

alisali

[alisali] noun (reduplicated) tree called in Oriya "al"

aʤa tata

[aʤa tata] noun (reduplicated) mother’s father

bimbira

[bimbira] noun insect species

Bondgura najna inka res soj kilometra ɖita

listenloadingplaying

[Bondgura najna inka res soj kilometra ɖita ] sentence Our Bondagura is one hundred kilometers from here.

bubuʔ, pl. re, le, GEN ŋa

[bubuʔ, pl. re, le, GEN ŋa] noun (reduplicated) snake

burbumsim tilɔǐ

[burbumsim tilɔǐ] noun tree species

burla ɔ̃ʔɔ̃

[burla ɔ̃ʔɔ̃] noun bastard

egluk, igluk, pl. eglugle

[egluk, igluk, pl. eglugle] noun ear wax

gimeʔnda datikwi

[gimeʔnda datikwi] noun phrase goat milk

giŋgim

[giŋgim] noun (reduplicated) cheek

gusɔ̃ʔɔ̃

[gusɔ̃ʔɔ̃] noun section of the Bonda (occurs in a song sung by the gɔʔre people at Paus pɔrcb)

kukub baŋ

[kukub baŋ] verb (reduplicated) cough

kukub baŋɨta

[kukub baŋɨta] noun (reduplicated) phlegm/cough

kɔlkɔʈ saǎb

[kɔlkɔʈ saǎb] noun the Collector, head of a district

kɔʈkɔʈte

[kɔʈkɔʈte] verb (reduplicated) make something tight with one’s own efforts

maj poreʔ poreʔ aoin to

listenloadingplaying

[maj poreʔ poreʔ aoin to] Sentence He does not keep talking for a long time.

momortoʔ

listenloadingplaying

[momortoʔ] noun (reduplicated) star

muna susub rem

[muna susub rem] noun (reduplicated) pickpocket

munda remo surisuri urota

listenloadingplaying

[munda remo surisuri urota] Sentence The man is running quickly.

nai logɽaiʔʃiʔditənai

listenloadingplaying

[nai logɽaiʔʃiʔditənai] Sentence We were falling down.

naŋliliʔ sugɔ

[naŋliliʔ sugɔ] adverb as if embracing

niŋ ad ʤusurplai aid tiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ad ʤusurplai aid tiŋ] Sentence I do not want to go to the market.

niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ] Sentence I’m looking at myself.

niŋ niŋo kumara bentin

listenloadingplaying

[niŋ niŋo kumara bentin] Sentence I am washing myself.

niŋ niŋo ʤulotin

listenloadingplaying

[niŋ niŋo ʤulotin] Sentence I’m looking at myself.

niŋ nsuɽaʔ susumentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ nsuɽaʔ susumentiŋ] sentence I am eating a banana.

niŋ oĩ dʑudʑup̚niŋ

listenloadingplaying

[niŋ oĩ dʑudʑup̚niŋ] Sentence I stopped speaking.

no ateno ʤulo amuan aniŋ su

listenloadingplaying

[no ateno ʤulo amuan aniŋ su] Sentence If you see him tell me.

no mari niŋ sagur urʔtino

listenloadingplaying

[no mari niŋ sagur urʔtino] Sentence He and I were drunk.

non titigwi tila

listenloadingplaying

[non titigwi tila] Imperative Wash your hands! (Said to one person)

nɔnɔŋ

[nɔnɔŋ] noun (reduplicated) long bamboo shaft with which the ceiling of a hut is tied

oɖrimniŋsiŋd

listenloadingplaying

[oɖrimniŋsiŋd] noun cockfight

pupuǐ mɔʔ

[pupuǐ mɔʔ] noun (reduplicated) one having large eyes

pɔpɔr

[pɔpɔr] verb roll down

saŋsaŋ (baǐ)

[saŋsaŋ (baǐ)] adjective (reduplicated) yellow

sese rem

[sese rem] noun (reduplicated) cultivator

sugsuk

[sugsuk] verb (reduplicated) string (garland necklace)

susum suŋ

[susum suŋ] noun (reduplicated) right leg

susumnad bantalogeʔ

listenloadingplaying

[susumnad bantalogeʔ] imperative Distribute these eatable things among them.

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) collect in a basket in handful

səvoʔroʔniŋ

listenloadingplaying

[səvoʔroʔniŋ] verb buy

tataǐ

[tataǐ] verb (reduplicated) spread out (cloth, etc.) for drying

tintim

[tintim] noun (reduplicated) tamarind

ɔtaŋaŋ

[ɔtaŋaŋ] verb make another crawl

ɔ̃jɔ̃ǐ

[ɔ̃jɔ̃ǐ] verb converse

ɔ̃ʔɔ̃meʔ

[ɔ̃ʔɔ̃meʔ] noun (reduplicated) young one of goat; kid

ɽiga sa no no

listenloadingplaying

[ɽiga sa no no] sentnece, interrogative Where do you come from?

ʈiʈʈi surguna

[ʈiʈʈi surguna] noun (reduplicated) woodpecker

ʤontionti

listenloadingplaying

[ʤontionti] noun thumb

ʧatətə

listenloadingplaying

[ʧatətə] noun (reduplicated) seven