Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

arɖitino no

listenloadingplaying

[arɖitino no] interrogative sentence Where are you?

aɖoŋ susugbaj

listenloadingplaying

[aɖoŋ susugbaj] noun fisherman

aʔaʔ, aʔǎ

[aʔaʔ, aʔǎ] noun (reduplicated) mushroom species, bamboo, bamboo-shaft supporting the roof of a hut

bimbira

[bimbira] noun insect species

bubuʔ

listenloadingplaying

[bubuʔ] noun (reduplicated) bug

bɔbɔ

[bɔbɔ] noun (reduplicated) see babu

eroʔga druka abubuʔ sumto

listenloadingplaying

[eroʔga druka abubuʔ sumto] sentence (reduplicated) Tomorrow the tiger will eat the snake.

gagaktɔm

[gagaktɔm] verb (reduplicated) open mouth

gegep

[gegep] verb (reduplicated) boil (water), heat

gitiŋ ẽ logɽaiʔʃiʔtaɖita

listenloadingplaying

[gitiŋ ẽ logɽaiʔʃiʔtaɖita] Sentence They were falling down.

giŋgim

listenloadingplaying

[giŋgim] noun (reduplicated) cheek

glaj titi

listenloadingplaying

[glaj titi] noun (reduplicated) arm

gusɔ̃ʔɔ̃

[gusɔ̃ʔɔ̃] noun section of the Bonda (occurs in a song sung by the gɔʔre people at Paus pɔrcb)

guɽaŋsaŋ

[guɽaŋsaŋ] noun backbone

gɔ gɔr

[gɔ gɔr] noun (reduplicated) fish species called in Oriya "dulga"

igluk, egluk, pl. iglugle

[igluk, egluk, pl. iglugle] noun ear wax

ijaʔ jaʔ

[ijaʔ aʔ] noun father’s mother, mother’s mother

kukub baŋ

[kukub baŋ] verb (reduplicated) cough

kukub baŋɨta

[kukub baŋɨta] noun (reduplicated) phlegm/cough

kukum

[kukum] noun (reduplicated) peacock

kukusag (bɔ̃s)

[kukusag (bɔ̃s)] noun (reduplicated) Bonda male of the tiger clan

kukusak, pl. kukusaʔge

[kukusak, pl. kukusaʔge] noun (reduplicated) tiger

kusi, kusi, kari, pl. le

[kusi, kusi, kari, pl. le] noun key

kɔkɔɽa, pl. le

[kɔkɔɽa, pl. le] noun (reduplicated) heron

kɔʈkɔʈte

[kɔʈkɔʈte] verb (reduplicated) have something tightened

kɔʈkɔʈte ɖem

[kɔʈkɔʈte ɖem] verb (reduplicated) tighten

laglak, pl. laglaʔge

[laglak, pl. laglaʔge] noun (reduplicated) cave, hole

laglaʔk

listenloadingplaying

[laglaʔk] noun cave

laː gugubuʔ

listenloadingplaying

[laː gugubuʔ] noun (reduplicated) many pigs

lologa

listenloadingplaying

[lologa] interrogative particle (reduplicated) Pregnant?

maiŋ mari niŋ sagur uroʔtino

listenloadingplaying

[maiŋ mari niŋ sagur uroʔtino] Sentence He and I are drunk.

maŋmaŋ

listenloadingplaying

[maŋmaŋ] verb (reduplicated) play

minda remo dionkwe susum nenta

listenloadingplaying

[minda remo dionkwe susum nenta] Sentence The woman is eating.

muiɲda selanla aniŋ gubuʔ beroʔ

listenloadingplaying

[muiɲda selanla aniŋ gubuʔ beroʔ] sentence The woman gave me the pig.

muiɲda selanla aniŋ gubuʔ peroʔ

listenloadingplaying

[muiɲda selanla aniŋ gubuʔ peroʔ] sentence The woman gave me the pig.

mulainai

listenloadingplaying

[mulainai] Begin

munda remo surisuri urota

listenloadingplaying

[munda remo surisuri urota] Sentence The man is running quickly.

mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ

listenloadingplaying

[mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ] sentence I saw the man.

nai gulaido anajo dʑudʑu gongotənai

listenloadingplaying

[nai gulaido anajo dʑudʑu gongotənai] Sentence We saw each other.

nai nai ondʑudʑu aʔontenai

listenloadingplaying

[nai nai ondʑudʑu aʔontenai] Sentence We will not see each other.

nai urdentenai

listenloadingplaying

[nai urdentenai] Sentence We were drunk.

nai uʔuʔ tenai

listenloadingplaying

[nai uʔuʔ tenai] Sentence We will cry.

naj gulero susuŋdentanaj

listenloadingplaying

[naj gulero susuŋdentanaj] verb (reduplicated) we are eating

niŋ ad ʤuʤuplai eroga et ketin

listenloadingplaying

[niŋ ad ʤuʤuplai eroga et ketin] Sentence I will want to go to the market tomorrow.

niŋ agweʔsuŋ agwetitiŋ

listenloadingplaying

[niŋ agweʔsuŋ agwetitiŋ] sentence I didn’t wash myself.

niŋ amwĩ gubuʔ ʤuʤu dəsuʔita

listenloadingplaying

[niŋ amwĩ gubuʔ ʤuʤu dəsuʔita] sentence (reduplicated) I want to see the pig.

niŋ ano dʑudʑu adusukta

listenloadingplaying

[niŋ ano dʑudʑu adusukta] Sentence I don’t want to see the pig.

niŋ ano ʤuʤu goŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu goŋgetiŋ] Sentence I can see you.

niŋ atendionkwe ʤulo aniŋ aniŋ aʒuto

listenloadingplaying

[niŋ atendionkwe ʤulo aniŋ aniŋ aʒuto] Sentence Although I saw the woman at the market, she did not see me.

niŋ aʈ aʑortiŋ gubu susup̚

listenloadingplaying

[niŋ aʈ aʑortiŋ gubu susup̚] Sentence I did not go the market to buy a pig.

niŋ kirkeʔ maŋmaŋ witiŋ

listenloadingplaying

[niŋ kirkeʔ maŋmaŋ witiŋ] sentence (reduplicated) I want to play.

niŋ lilailentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ lilailentiŋ] verb I am sitting

niŋ maŋmaŋ

listenloadingplaying

[niŋ maŋmaŋ] verb (reduplicated) I play

niŋ niŋo dʑudʑu agontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑudʑu agontiŋ] Sentence I’m not looking at myself.

niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ] Sentence I will look at myself.

niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ] Sentence I’m looking at myself.

niŋ niŋo ʤuʤu goŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo ʤuʤu goŋgetiŋ] Sentence I will look at myself.

niŋ nsuɽaʔ susumentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ nsuɽaʔ susumentiŋ] sentence I am eating a banana.

niŋ susumnentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ susumnentiŋ] Sentence I am eating.

no aniŋ oiponteʔ ʤuʤu saʔ abunt ano

listenloadingplaying

[no aniŋ oiponteʔ ʤuʤu saʔ abunt ano] Sentence You have not seen me yet.

no ateno ʤulo amuan aniŋ su

listenloadingplaying

[no ateno ʤulo amuan aniŋ su] Sentence If you see him tell me.

no gogoiɖentəno

listenloadingplaying

[no gogoiɖentəno] Sentence You die.

no mari niŋ sagur uroʔina

listenloadingplaying

[no mari niŋ sagur uroʔina] Sentence You and I have been drunk.

no susumdentəno

listenloadingplaying

[no susumdentəno] Sentence You are eating.

non titigwi tila

listenloadingplaying

[non titigwi tila] Imperative Don’t wash your hands! (Said to one person)

nonana miami

listenloadingplaying

[nonana miami] interrogative sentence What is your name?

nəŋ titi uʔtɨlaʔ

listenloadingplaying

[nəŋ titi uʔtɨlaʔ] imperative (reduplicated) Wash your hands!

pen titi gwitira

listenloadingplaying

[pen titi gwitira] Imperative Don’t wash your hands! (Said to two+ people)

poreʔ poreʔ ojon ota

listenloadingplaying

[poreʔ poreʔ ojon ota] Sentence He keeps on talking for a long time.

pɔpɔr

[pɔpɔr] verb roll down

remo diredire uriŋo ujenta

listenloadingplaying

[remo diredire uriŋo ujenta] sentence A man is slowly walking.

saŋsaŋ

[saŋsaŋ] verb (reduplicated) yellow, be; to have much turmeric

saŋsaŋ ber

[saŋsaŋ ber] noun (reduplicated) two pieces of stone used for grinding turmeric etc.

sisira

[sisira] verb (reduplicated) sprinkle

sonia susumdenta

listenloadingplaying

[sonia susumdenta] Sentence Sonia is eating.

sugsugbɔʔ

[sugsugbɔʔ] verb (reduplicated) comb

sukari oipontek̚ susumarai

listenloadingplaying

[sukari oipontek̚ susumarai] Sentence Sukari has not (yet) eaten.

sumsumti

listenloadingplaying

[sumsumti] noun (reduplicated) right hand

susum ti

[susum ti] noun (reduplicated) right hand, right side

susunti

listenloadingplaying

[susunti] adjective (reduplicated) right/righthand

susup

[susup] verb (reduplicated) pick up or take something from a narrow space

susuŋgarna tiksuŋ

listenloadingplaying

[susuŋgarna tiksuŋ] noun phrase (reduplicated) right leg

sĩʔsĩʔ, sĩʔ

[sĩʔsĩʔ, sĩʔ] noun (reduplicated) sun

sɔsɔ

[sɔsɔ] verb (reduplicated) rotten, be

sɔsɔn

[sɔsɔn] noun (reduplicated) hawk

tataǐ

[tataǐ] verb (reduplicated) spread out (cloth, etc.) for drying

titim

listenloadingplaying

[titim] noun (reduplicated) tamarind

tutur

listenloadingplaying

[tutur] verb (reduplicated) find

tɔntɔ̃

[tɔntɔ̃] verb (reduplicated) rub another

uɽĩŋuɽĩ

listenloadingplaying

[boɽĩŋɽĩ] verb (reduplicated) walk

ɔɖugɖuk

[ɔɖugɖuk] verb send

ɔ̃ʔɔ̃ suŋ, pl. e

[ɔ̃ʔɔ̃ suŋ, pl. e] noun (reduplicated) foot, finger

ɔ̃ʔɔ̃si

[ɔ̃ʔɔ̃si] noun (reduplicated) nit

ɖaǔ kuku

[ɖaǔ kuku] noun panther; leopard

ɖoj sunokono no

listenloadingplaying

[ɖoj sunokono no] interrogative sentence When did you tell him?

ɖuɖuŋgɔ

[ɖuɖuŋgɔ] noun (reduplicated) underground room (previously used as dormitories)

ɖɔɖɔ suŋɔ, ɖɔɖɔsɔŋ

[ɖɔɖɔ suŋɔ, ɖɔɖɔsɔŋ] noun (reduplicated) burning charcoal

ʈarne titi

listenloadingplaying

[ʈarne titi] noun (reduplicated) arm

ʔɔ̃ɔ̃, ʔɔn

[ʔɔ̃ɔ̃, ʔɔn] see ɔ̃ʔɔ̃

ʤiŋʤiŋli

[ʤiŋʤiŋli] noun (reduplicated) ear ornament for men