Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

anene

[anene] used in songs to set the voice in proper tune

ati tiksuŋ

listenloadingplaying

[ati tiksuŋ] noun phrase elephant’s leg

aʤa tata

[aʤa tata] noun (reduplicated) mother’s father

bimbira

[bimbira] noun insect species

bubuʔ

listenloadingplaying

[bubuʔ] noun (reduplicated) bug

bubuʔ, pl. re, le, GEN ŋa

[bubuʔ, pl. re, le, GEN ŋa] noun (reduplicated) snake

burbumsim tilɔǐ

[burbumsim tilɔǐ] noun tree species

buŋbuŋ

listenloadingplaying

[buŋbuŋ] verb (reduplicated) save

egluk, igluk, pl. eglugle

[egluk, igluk, pl. eglugle] noun ear wax

gagaʔtɔm (baǐ), gagaktɔm (baǐ)

[gagaʔtɔm (baǐ), gagaktɔm (baǐ)] adjective gaping

gegep

[gegep] verb (reduplicated) hot, be

gegep, gegeb baǐ

[gegep, gegeb baǐ] adjective (reduplicated) hot

giŋgim

listenloadingplaying

[giŋgim] noun (reduplicated) cheek

gubu susup̚ aʈ aʑortiŋ

listenloadingplaying

[gubu susup̚ aʈ aʑortiŋ] Sentence I did not go the market to buy a pig.

gusɔ̃ʔɔ̃

[gusɔ̃ʔɔ̃] noun section of the Bonda (occurs in a song sung by the gɔʔre people at Paus pɔrcb)

gɔ gɔr

[gɔ gɔr] noun (reduplicated) fish species called in Oriya "dulga"

kekep, pl. kekeʔbe, kekeble

[kekep, pl. kekeʔbe, kekeble] noun (reduplicated) animal called in Oriya "kebra" (echo word: "kekep-kekap")

kirkireŋ

[kirkireŋ] verb (reduplicated) shout in alarm

kisɽia memeʔ

[kisɽia memeʔ] noun (reduplicated) dance in which boys and girls dance together

kukub

[kukub] noun (reduplicated) cough

kukum

[kukum] noun (reduplicated) peacock

kukurpiʔ

[kukurpiʔ] noun (reduplicated) panka bird; dove

kukuŋ, pl. e, le

[kukuŋ, pl. e, le] noun (reduplicated) peacock

kusi, kusi, kari, pl. le

[kusi, kusi, kari, pl. le] noun key

kɔlkɔlaǐ

[kɔlkɔlaǐ] verb (reduplicated) rinse one’s mouth

kɔʈkɔʈte ɖem

[kɔʈkɔʈte ɖem] verb (reduplicated) tighten

kɔ̃ɔ̃li

[kɔ̃ɔ̃li] adjective chewing the cud

laglag urbɔk

[laglag urbɔk] noun (reduplicated) medium sized bee

laː gugubuʔ

listenloadingplaying

[laː gugubuʔ] noun (reduplicated) many pigs

lologa

listenloadingplaying

[lologa] interrogative particle (reduplicated) Pregnant?

lẽlẽ, lẽlen

[lẽlẽ, lẽlen] verb (reduplicated) tread , thresh with foot

maɲʤal, maʤaɲʤal

[maɲʤal, maʤaɲʤal] adverb (reduplicated) very much

memeʔ

[memeʔ] noun (reduplicated) dance

muiɲda selanla aniŋ gubuʔ beroʔ

listenloadingplaying

[muiɲda selanla aniŋ gubuʔ beroʔ] sentence The woman gave me the pig.

munda remo pangdon susumnenda

listenloadingplaying

[munda remo pangdon susumnenda] Sentence The man ate an orange.

munda remo surisuri urota

listenloadingplaying

[munda remo surisuri urota] sentence (reduplicated) The man is running quickly.

nai gulaido anajo dʑudʑu gongotənai

listenloadingplaying

[nai gulaido anajo dʑudʑu gongotənai] Sentence We saw each other.

nai logɽaiʔʃiʔditənai

listenloadingplaying

[nai logɽaiʔʃiʔditənai] Sentence We were falling down.

naiʔ gulairo susum netenai

listenloadingplaying

[naiʔ gulairo susum netenai] Sentence We are eating.

naj gəlajro semoʔaluŋ bokorobarentenaj

listenloadingplaying

[naj gəlajro semoʔaluŋ bokorobarentenaj] sentence We are playing under the tree.

najna

listenloadingplaying

[najna] possessive pronoun our

naŋliliʔ sugɔ

[naŋliliʔ sugɔ] adverb as if embracing

niŋ agubu dʑudʑu adusukta

listenloadingplaying

[niŋ agubu dʑudʑu adusukta] Sentence I don’t want to see the pig.

niŋ ano eroga dʑudʑu agontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano eroga dʑudʑu agontiŋ] Sentence I won’t see you tomorrow.

niŋ gogoiɖentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ gogoiɖentiŋ] Sentence I was dying.

niŋ lilailentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ lilailentiŋ] verb I am sitting

niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ] Sentence I’m looking at myself.

niŋ niŋo ʤulotin

listenloadingplaying

[niŋ niŋo ʤulotin] Sentence I’m looking at myself.

niŋ niŋo ʤuʤu goŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo ʤuʤu goŋgetiŋ] Sentence I will look at myself.

niŋ nsuɽaʔ susumentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ nsuɽaʔ susumentiŋ] sentence I am eating a banana.

niŋ oi ponteʔ amaj ajanʤutiŋ

listenloadingplaying

[niŋ oi ponteʔ amaj ajanʤutiŋ] Sentence I was not looking at her yet

niŋ susumdentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ susumdentiŋ] verb (reduplicated) I am eating

no aniŋ oiponteʔ ʤuʤu saʔ abunt ano

listenloadingplaying

[no aniŋ oiponteʔ ʤuʤu saʔ abunt ano] Sentence You have not seen me yet.

no ateno ʤulo amuan aniŋ su

listenloadingplaying

[no ateno ʤulo amuan aniŋ su] Sentence If you see him tell me.

no kona aniŋ biberenteno

listenloadingplaying

[no kona aniŋ biberenteno] Sentence You are giving it to me.

no kona oiponteʔ aniŋ abenteno

listenloadingplaying

[no kona oiponteʔ aniŋ abenteno] Sentence You are not giving it to me yet.

no mari niŋ sagur urʔtino

listenloadingplaying

[no mari niŋ sagur urʔtino] Sentence He and I were drunk.

no sagu oroʔ oʔno

listenloadingplaying

[no sagu oroʔ oʔno] Sentence You have been drunk.

non titigwi tila

listenloadingplaying

[non titigwi tila] Imperative Don’t wash your hands! (Said to one person)

pupuǐ mɔʔ

[pupuǐ mɔʔ] noun (reduplicated) one having large eyes

saŋsaŋ ber

[saŋsaŋ ber] noun (reduplicated) two pieces of stone used for grinding turmeric etc.

selane susuŋdentaʔ

listenloadingplaying

[selane susuŋdentaʔ] sentence (reduplicated) The woman is eating.

sisiʔ

[sisiʔ] noun (reduplicated) pain

sugsuk

[sugsuk] verb (reduplicated) string (garland necklace)

suno nowotas

listenloadingplaying

[suno nowotas] verb obey

susumnad bantalogeʔ

listenloadingplaying

[susumnad bantalogeʔ] imperative Distribute these eatable things among them.

susup

[susup] verb (reduplicated) pick up or take something from a narrow space

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) collect in a basket in handful

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) wipe off (own) sweat

sĩʔsĩʔ, sĩʔ

[sĩʔsĩʔ, sĩʔ] noun (reduplicated) sun

taŋaŋ

[taŋaŋ] verb crawl

taʔtaʔodeks

listenloadingplaying

[taʔtaʔodeks] Phrase Good Bye

te kon susumna agəlajro bantalo beʔ

listenloadingplaying

[te kwon susumna agəlajro bantalo beʔ] imperative (reduplicated) Distribute these eatable things among them.

titi aʔgo

listenloadingplaying

[titi aʔgo] noun (reduplicated) armpit

titi uʔtɨlaʔ

listenloadingplaying

[titi uʔtɨlaʔ] verb (reduplicated) wash hands

titim

listenloadingplaying

[titim] noun (reduplicated) tamarind

titim, pl. e, le

[titim, pl. e, le] noun (reduplicated) tamarind

titina moʔti

listenloadingplaying

[titina moʔti] noun fist

tiɽibiɽi

[tiɽibiɽi] noun kind of drum

tugola abubuʔ ki ʤa susumdeŋka

listenloadingplaying

[tugola abubuʔ ki ʤa susumdeŋka] interrogative sentence (redup.) Yesterday who was eating the snake?

tugola druka abubuʔ susum aɖenta

listenloadingplaying

[tugola druka abubuʔ susum aɖenta] sentence (reduplicated) Yesterday the tiger was not eating the snake.

tununa

[tununa] phrase we two are brother and sister

tutupe (baǐ), tuture bai

[tutupe (baǐ), tuture bai] noun (reduplicated) stammerer

ɔgegep

[ɔgegep] verb (reduplicated) make boil (water), heat

ɔsɔsɔ

[ɔsɔsɔ] verb (reduplicated) make rotten

ɔtaŋaŋ

[ɔtaŋaŋ] verb make another crawl

ɔɖugɖuk

[ɔɖugɖuk] verb send

ɔ̃jɔ̃ǐ

[ɔ̃jɔ̃ǐ] verb converse

ɔ̃ʔɔ̃sɔʔ, ɔ̃ʔɔnsɔʔ

[ɔ̃ʔɔ̃sɔʔ, ɔ̃ʔɔnsɔʔ] noun (reduplicated) pup, young of dog

ɖa gugurenta

listenloadingplaying

[ɖa gugurenta] noun (reduplicated) it is raining

ɖagɽak (also ɖagɖak)

[ɖagɽak] verb (reduplicated) wet, be

ɖanɖa

[ɖanɖa] noun sugarcane

ɖauɖau semuʔk

listenloadingplaying

[ɖauɖau semuk] noun (reduplicated) bush

ɖaŋɖaŋ bɔʔ ɽa, pl. ɖaŋɖaŋ bɔʔ ɽe

[ɖaŋɖaŋ bɔʔ ɽa, pl. ɖaŋɖaŋ bɔʔ ɽe] noun (reduplicated) man bald on the head

ɖaǔ kuku

[ɖaǔ kuku] noun panther; leopard

ɖruguʔga, pl. ɖruguʔge, ɖrugugle

[ɖruguʔga, pl. ɖruguʔge, ɖrugugle] noun man suffering from goiter

ɖɔɖɔ (also ɖɔɽɔ)

[ɖɔɖɔ] verb (reduplicated) laugh

ʈiʈʈi surguna

[ʈiʈʈi surguna] noun (reduplicated) woodpecker

ʤɔlaɔ̃ʔɔ̃

[ʤɔlaɔ̃ʔɔ̃] noun twin

ʤɔli kǐaŋ susum

[ʤɔli kǐaŋ susum] noun breakfast