Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abubuʔ sumo konun druka munabaj anɖra

listenloadingplaying

[abubuʔ sumo konun druka munabaj anɖra] sentence (reduplicated) The tiger who ate the snake is not big.

ano atenselan ʤuʤu dosu kedi

listenloadingplaying

[ano atenselan ʤuʤu dosu kedi] Sentence Do you want to see the woman?

arɖitino no

listenloadingplaying

[arɖitino no] interrogative sentence Where are you?

aɖoŋ susugbaj

listenloadingplaying

[aɖoŋ susugbaj] noun fisherman

aʔaʔ, aʔǎ

[aʔaʔ, aʔǎ] noun (reduplicated) mushroom species, bamboo, bamboo-shaft supporting the roof of a hut

bimbira

[bimbira] noun insect species

burbumsim tilɔǐ

[burbumsim tilɔǐ] noun tree species

burla ɔ̃ʔɔ̃

[burla ɔ̃ʔɔ̃] noun bastard

bɔbɔp (also bɔbɔb)

[bɔbɔp] verb (reduplicated) bark

eroʔga druka abubuʔ sumto

listenloadingplaying

[eroʔga druka abubuʔ sumto] sentence (reduplicated) Tomorrow the tiger will eat the snake.

gagaktɔm

[gagaktɔm] verb (reduplicated) open mouth

gaŋga

[gaŋga] noun family god

gegep

[gegep] verb (reduplicated) hot, be

gegep, gegeb baǐ

[gegep, gegeb baǐ] adjective (reduplicated) hot

giŋgim

listenloadingplaying

[giŋgim] noun (reduplicated) cheek

glaj titi

listenloadingplaying

[glaj titi] noun (reduplicated) arm

gubu susup̚ aʈ aʑortiŋ

listenloadingplaying

[gubu susup̚ aʈ aʑortiŋ] Sentence I did not go the market to buy a pig.

gulaj titi

listenloadingplaying

[gulaj titi] noun (reduplicated) arm

igluk, egluk, pl. iglugle

[igluk, egluk, pl. iglugle] noun ear wax

kaka, kakka

[kaka, kakka] noun father’s younger brother

kali lilaʔp

listenloadingplaying

[kali lilaʔp] noun phrase black butterfly

kukub

[kukub] noun (reduplicated) cough

kukub baŋ

[kukub baŋ] verb (reduplicated) cough

kukub kuboʔtiŋ bare aturta

[kukub kuboʔtiŋ bare aturta] noun (reduplicated) dry cough

kukuŋ, pl. e, le

[kukuŋ, pl. e, le] noun (reduplicated) peacock

kukuʔ

listenloadingplaying

[kukuʔ] verb (reduplicated) cough

kɔkɔɽa, pl. le

[kɔkɔɽa, pl. le] noun (reduplicated) heron

kɔlkɔlaǐ

[kɔlkɔlaǐ] verb (reduplicated) rinse one’s mouth

kɔlkɔʈ saǎb

[kɔlkɔʈ saǎb] noun the Collector, head of a district

kɔrkɔra (baǐ)

[kɔrkɔra (baǐ)] adjective (reduplicated) very much salty

kɔʈkɔʈte

[kɔʈkɔʈte] verb (reduplicated) make something tight with one’s own efforts

laglag urbɔk

[laglag urbɔk] noun (reduplicated) medium sized bee

laglak, pl. laglaʔge

[laglak, pl. laglaʔge] noun (reduplicated) cave, hole

laglaʔk

listenloadingplaying

[laglaʔk] noun cave

lẽlẽ, lẽlen

[lẽlẽ, lẽlen] verb (reduplicated) tread , thresh with foot

maiŋ mari niŋ sagur uroʔtino

listenloadingplaying

[maiŋ mari niŋ sagur uroʔtino] Sentence He and I are drunk.

maj poreʔ poreʔ aoin to

listenloadingplaying

[maj poreʔ poreʔ aoin to] Sentence He does not keep talking for a long time.

mamale, mamuŋe, mamuŋle

[mamale, mamuŋe, mamuŋle] noun relatives from the motherʼs side

maɲʤal, maʤaɲʤal

[maɲʤal, maʤaɲʤal] adverb (reduplicated) very much

munda remo pangdon susumnenda

listenloadingplaying

[munda remo pangdon susumnenda] Sentence The man ate an orange.

munda remo surisuri urota

listenloadingplaying

[munda remo surisuri urota] Sentence The man is running quickly.

mɔmɔrtɔk

[mɔmɔrtɔk] verb (reduplicated) star appear

mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ

listenloadingplaying

[mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ] sentence I saw the man.

nai gulaido anajo dʑudʑu gongotənai

listenloadingplaying

[nai gulaido anajo dʑudʑu gongotənai] Sentence We saw each other.

nai logɽaiʔʃiʔditənai

listenloadingplaying

[nai logɽaiʔʃiʔditənai] Sentence We were falling down.

nai nai ondʑudʑu aʔontenai

listenloadingplaying

[nai nai ondʑudʑu aʔontenai] Sentence We will not see each other.

naj gəlajro semoʔaluŋ bokorobarentenaj

listenloadingplaying

[naj gəlajro semoʔaluŋ bokorobarentenaj] sentence We are playing under the tree.

naj gulero susuŋdentanaj

listenloadingplaying

[naj gulero susuŋdentanaj] verb (reduplicated) we are eating

naŋliliʔ sugɔ

[naŋliliʔ sugɔ] adverb as if embracing

niŋ agweʔsuŋ agwetitiŋ

listenloadingplaying

[niŋ agweʔsuŋ agwetitiŋ] sentence I didn’t wash myself.

niŋ ano dʑudʑu adusukta

listenloadingplaying

[niŋ ano dʑudʑu adusukta] Sentence I don’t want to see the pig.

niŋ ano ʤuʤu agoŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu agoŋgetiŋ] Sentence I cannot see you.

niŋ ano ʤuʤu goŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu goŋgetiŋ] Sentence I could see you then.

niŋ aʈ wetiŋ gubu susu

listenloadingplaying

[niŋ aʈ wetiŋ gubu susu] Sentence I went to the market to buy a pig.

niŋ niŋo dʑudʑu agontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑudʑu agontiŋ] Sentence I’m not looking at myself.

niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑuloʔtiŋ] Sentence I’m looking at myself.

niŋ niŋo isao komatiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo isao komatiŋ] Sentence I wash myself every day.

niŋ niŋo kumara bentin

listenloadingplaying

[niŋ niŋo kumara bentin] Sentence I am washing myself.

niŋ niŋõ ʤuʤu agõtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋõ ʤuʤu agõtiŋ] sentence (reduplicated) I can’t see myself.

no kona oiponteʔ aniŋ abenteno

listenloadingplaying

[no kona oiponteʔ aniŋ abenteno] Sentence You are not giving it to me yet.

no mari niŋ sagur urʔtino

listenloadingplaying

[no mari niŋ sagur urʔtino] Sentence He and I were drunk.

no maro sunono

listenloadingplaying

[no maro sunono] interrogative sentence What did you say?

no susum neteno

listenloadingplaying

[no susum neteno] Sentence You are eating.

oɖrimniŋsiŋd

listenloadingplaying

[oɖrimniŋsiŋd] noun cockfight

pen titigwi tira

listenloadingplaying

[pen titigwi tira] Imperative Wash your hands! (Said to two or more people)

pupuǐ mɔʔ

[pupuǐ mɔʔ] noun (reduplicated) one having large eyes

raŋɽak, pl. raŋɽaʔge, raŋragle

[raŋɽak, pl. raŋɽaʔge, raŋragle] noun (reduplicated) scaffold, machan

saŋ saŋ, pl. e

[saŋ saŋ, pl. e] noun (reduplicated) turmeric

siserag ɔ̃ʔɔ̃

[siserag ɔ̃ʔɔ̃] noun new born child

snagsagrak

[snagsagrak] noun window

sonia susumdenta

listenloadingplaying

[sonia susumdenta] Sentence Sonia is eating.

suksugoaʔ

listenloadingplaying

[suksugoaʔ] verb (reduplicated) comb hair

suksugoʔ

listenloadingplaying

[suksugoʔ] verb (reduplicated) comb hair

suno nowotas

listenloadingplaying

[suno nowotas] verb obey

susum

listenloadingplaying

[susum] verb (reduplicated) eat

sɔsɔ

[sɔsɔ] verb (reduplicated) rotten, be

te kon susumna agəlajro bantalo beʔ

listenloadingplaying

[te kwon susumna agəlajro bantalo beʔ] imperative (reduplicated) Distribute these eatable things among them.

tintim

[tintim] noun (reduplicated) tamarind

titi aʔgo

listenloadingplaying

[titi aʔgo] noun (reduplicated) armpit

titi oʔonti

listenloadingplaying

[titi oʔonti] noun (reduplicated) index finger

titi uʔtɨlaʔ

listenloadingplaying

[titi uʔtɨlaʔ] verb (reduplicated) wash hands

titim

listenloadingplaying

[titim] noun (reduplicated) tamarind

titim, pl. e, le

[titim, pl. e, le] noun (reduplicated) tamarind

tugola abubuʔ ki ʤa susumdeŋka

listenloadingplaying

[tugola abubuʔ ki ʤa susumdeŋka] interrogative sentence (redup.) Yesterday who was eating the snake?

tugola druka abubuʔ suma abuŋto

listenloadingplaying

[tugola druka abubuʔ suma abuŋto] sentence (reduplicated) Yesterday the tiger did not eat the snake.

tugola druka abubuʔ sumoʔ

listenloadingplaying

[tugola druka abubuʔ sumoʔ] sentence (reduplicated) Yesterday the tiger ate the snake.

tutur

listenloadingplaying

[tutur] verb (reduplicated) find

tɔktɔŋrɔ

[tɔktɔŋrɔ] preposition here and there

tɔntɔ̃

[tɔntɔ̃] verb (reduplicated) rub another

tɔrtɔr

[tɔrtɔr] verb (reduplicated) tremble

tɔǐtɔri bu

[tɔǐtɔri bu] noun mahamansal snake

ɔkukuǐ

[ɔkukuǐ] verb (reduplicated) make be wrapped

ɔsusuʔ

[ɔsusuʔ] verb (reduplicated) make one wipe off anothers sweat

ɔɖugɖuk

[ɔɖugɖuk] verb send

ɖaǔ kuku

[ɖaǔ kuku] noun panther; leopard

ɖrololo

listenloadingplaying

[ɖrololo] verb laugh

ɖɔnɖɔ

[ɖɔnɖɔ] noun carrying yoke

ɽiga sa no no

listenloadingplaying

[ɽiga sa no no] sentnece, interrogative Where do you come from?

ʈiʈigɔnɖi ɖeŋ ũɪ

[ʈiʈigɔnɖi ɖeŋ ũɪ] verb (reduplicated) hop on one leg

ʔɔ̃ɔ̃, ʔɔn

[ʔɔ̃ɔ̃, ʔɔn] see ɔ̃ʔɔ̃