Your search for * has returned 100 entries

abubuʔ sumo konun druka munabaj anɖra

listenloadingplaying

[abubuʔ sumo konun druka munabaj anɖra] sentence (reduplicated) The tiger who ate the snake is not big.

anene

[anene] used in songs to set the voice in proper tune

arɖitino no

listenloadingplaying

[arɖitino no] interrogative sentence Where are you?

aʔaʔ, aʔǎ

[aʔaʔ, aʔǎ] noun (reduplicated) mushroom species, bamboo, bamboo-shaft supporting the roof of a hut

aʤa tata

[aʤa tata] noun (reduplicated) mother’s father

bimbiʔ

listenloadingplaying

[bimbiʔ] noun (reduplicated) small four-winged butterfly

Bondgura najna inka res soj kilometra ɖita

listenloadingplaying

[Bondgura najna inka res soj kilometra ɖita ] sentence Our Bondagura is one hundred kilometers from here.

burbumsim tilɔǐ

[burbumsim tilɔǐ] noun tree species

druka abubuʔ asumto

listenloadingplaying

[druka abubuʔ asumto] sentence (reduplicated) The tiger is not eating the snake.

druka abubuʔ susumdenta

listenloadingplaying

[druka abubuʔ susumdenta] sentence (reduplicated) The tiger is eating the snake.

egluk, igluk, pl. eglugle

[egluk, igluk, pl. eglugle] noun ear wax

eroʔga druka abubuʔ asumto

listenloadingplaying

[eroʔga druka abubuʔ asumto] sentence (reduplicated) Tomorrow the tiger will not eat the snake.

gagaʔtɔm (baǐ), gagaktɔm (baǐ)

[gagaʔtɔm (baǐ), gagaktɔm (baǐ)] adjective gaping

getin selam susum nenta

listenloadingplaying

[getin selam susum nenta] Sentence She is eating.

gitiŋ om pa logɽaiʔʃiʔdita

listenloadingplaying

[gitiŋ om pa logɽaiʔʃiʔdita] Sentence They two were falling down.

glaj titi

listenloadingplaying

[glaj titi] noun (reduplicated) arm

guguʔ

listenloadingplaying

[guguʔ] verb (reduplicated) dig

guɽaŋsaŋ

[guɽaŋsaŋ] noun backbone

kali lilaʔp

listenloadingplaying

[kali lilaʔp] noun phrase black butterfly

kaǐlalatha, khaǐlalattha

[kaǐlalatha, khaǐlalattha] noun pupil of the eye

kukub baŋɨta

[kukub baŋɨta] noun (reduplicated) phlegm/cough

kukusag (bɔ̃s)

[kukusag (bɔ̃s)] noun (reduplicated) Bonda male of the tiger clan

kukusak, pl. kukusaʔge

[kukusak, pl. kukusaʔge] noun (reduplicated) tiger

kukuǐ

[kukuǐ] verb (reduplicated) wrap one’s body with a cloth

kukuʔ

listenloadingplaying

[kukuʔ] verb (reduplicated) cough

kɔtkɔteŋ

[kɔtkɔteŋ] verb cackle (hen)

kɔʈkɔʈte

[kɔʈkɔʈte] verb (reduplicated) have something tightened

laʔlap, pl. laʔlaʔbe, laʔlable

[laʔlap, pl. laʔlaʔbe, laʔlable] noun (reduplicated) butterfly

maiŋ mari niŋ sagur uroʔtino

listenloadingplaying

[maiŋ mari niŋ sagur uroʔtino] Sentence He and I are drunk.

maŋmaŋ

listenloadingplaying

[maŋmaŋ] verb (reduplicated) play

maɲʤal, maʤaɲʤal

[maɲʤal, maʤaɲʤal] adverb (reduplicated) very much

muiɲda selanla aniŋ gubuʔ peroʔ

listenloadingplaying

[muiɲda selanla aniŋ gubuʔ peroʔ] sentence The woman gave me the pig.

munda deonkwi porek̚ porek̚ suno onogəta

listenloadingplaying

[munda deonkwi porek̚ porek̚ suno onogəta] Sentence The woman will continue speaking for an hour.

munda remo surisuri urota

listenloadingplaying

[munda remo surisuri urota] sentence (reduplicated) The man is running quickly.

mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ

listenloadingplaying

[mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ] sentence I saw the man.

nai nai ondʑudʑu aʔontenai

listenloadingplaying

[nai nai ondʑudʑu aʔontenai] Sentence We will not see each other.

naj lab atenselan ʤuʤu abontene

listenloadingplaying

[naj lab atenselan ʤuʤu abontene] Sentence We are no longer looking for the women.

niŋ ad ʤusurplai aid tiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ad ʤusurplai aid tiŋ] Sentence I do not want to go to the market.

niŋ amwĩ gubuʔ ʤuʤu dəsuʔita

listenloadingplaying

[niŋ amwĩ gubuʔ ʤuʤu dəsuʔita] sentence (reduplicated) I want to see the pig.

niŋ ano dʑudʑu adusukta

listenloadingplaying

[niŋ ano dʑudʑu adusukta] Sentence I don’t want to see the pig.

niŋ ano ʤuʤu agontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu agontiŋ] Sentence I did not have to see you.

niŋ ano ʤuʤu agoŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu agoŋgetiŋ] Sentence I cannot see you.

niŋ ano ʤuʤu agoŋtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu agoŋtiŋ] Sentence I could not see you then.

niŋ aʈ aʑortiŋ gubu susup̚

listenloadingplaying

[niŋ aʈ aʑortiŋ gubu susup̚] Sentence I did not go the market to buy a pig.

niŋ kon ʧokaʔ səvoʔroʔniŋ

listenloadingplaying

[niŋ kon ʧokaʔ səvoʔroʔniŋ] sentence I buy this thing.

niŋ masa dʑudʑu aʔontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ masa dʑudʑu aʔontiŋ] Sentence I did not see anything there.

niŋ niŋo dʑudʑu agontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo dʑudʑu agontiŋ] Sentence I’m not looking at myself.

niŋ niŋo isao komatiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo isao komatiŋ] Sentence I wash myself every day.

niŋ niŋo ʤulotin

listenloadingplaying

[niŋ niŋo ʤulotin] Sentence I’m looking at myself.

niŋ oi ponteʔ amaj ajanʤutiŋ

listenloadingplaying

[niŋ oi ponteʔ amaj ajanʤutiŋ] Sentence I was not looking at her yet

niŋ suluŋɖaʔbo mamaŋɖaʔ aɖontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ suluŋɖaʔbo mamaŋɖaʔ aɖontiŋ] sentence I do not swim in lakes.

niŋ susumdentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ susumdentiŋ] verb (reduplicated) I am eating

niŋ susumnentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ susumnentiŋ] Sentence I am eating.

no aniŋ oiponteʔ ʤuʤu saʔ abunt ano

listenloadingplaying

[no aniŋ oiponteʔ ʤuʤu saʔ abunt ano] Sentence You have not seen me yet.

no aniŋ ʤuʤu auteno

listenloadingplaying

[no aniŋ ʤuʤu auteno] Sentence Can’t you see me?

no atiŋ remo dʑuloʔdoʔna aniŋ suŋ

listenloadingplaying

[no atiŋ remo dʑuloʔdoʔna aniŋ suŋ] Sentence If you see the man, tell me.

no mari niŋ sagur uroʔtino

listenloadingplaying

[no mari niŋ sagur uroʔtino] Sentence You and I are drunk.

no nono ʤula

listenloadingplaying

[no nono ʤula] Sentence Look at yourself.

non titigwi tila

listenloadingplaying

[non titigwi tila] Imperative Wash your hands! (Said to one person)

noː susumdentanoː

listenloadingplaying

[noː susumdentanoː] verb (reduplicated) you are eating

nɔnɔŋ

[nɔnɔŋ] noun (reduplicated) long bamboo shaft with which the ceiling of a hut is tied

oʔõnaj gləro susuŋdentanaj

listenloadingplaying

[oʔõnaj gləro susuŋdentanaj] verb (reduplicated) you all are eating

pa mbajo logɽaiʔʃiʔditupa

listenloadingplaying

[pa mbajo logɽaiʔʃiʔditupa] Sentence You two were falling down.

pe gulairo susum netepe

listenloadingplaying

[pe gulairo susum netepe] Sentence You all are eating.

pen titi gwitira

listenloadingplaying

[pen titi gwitira] Imperative Don’t wash your hands! (Said to two+ people)

raŋɽak, pl. raŋɽaʔge, raŋragle

[raŋɽak, pl. raŋɽaʔge, raŋragle] noun (reduplicated) scaffold, machan

remo akendaʔ pugrepre

listenloadingplaying

[remo akendaʔ pugrepre] Sentence The man is breaking the branch.

remo suriʔsuriʔ uriŋo ojenta

listenloadingplaying

[remo suriʔsuriʔ uriŋo ojenta] sentence A man is walking fast.

siserag ɔ̃ʔɔ̃

[siserag ɔ̃ʔɔ̃] noun new born child

snagsagrak

[snagsagrak] noun window

sonia oipontek̚ susumarai

listenloadingplaying

[sonia oipontek̚ susumarai] Sentence Sonia has not (yet) eaten.

suksugoaʔ

listenloadingplaying

[suksugoaʔ] verb (reduplicated) comb hair

suksugoʔ

listenloadingplaying

[suksugoʔ] verb (reduplicated) comb hair

sumsumti

listenloadingplaying

[sumsumti] noun (reduplicated) right hand

suriʔsuriʔ

listenloadingplaying

[suriʔsuriʔ] adverb quickly

susum

listenloadingplaying

[susum] verb (reduplicated) eat

susunti

listenloadingplaying

[susunti] adjective (reduplicated) right/righthand

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) collected in handfuls in a basket, be

sĩʔsĩʔ, sĩʔ

[sĩʔsĩʔ, sĩʔ] noun (reduplicated) sun

səvoʔroʔniŋ

listenloadingplaying

[səvoʔroʔniŋ] verb buy

titi

listenloadingplaying

[titi] noun (reduplicated) arm

tugola abubuʔ ʤa asumto

listenloadingplaying

[tugola abubuʔ ʤa asumto] interrogative sentence Yesterday who did not eat the snake?

tutur

listenloadingplaying

[tutur] verb (reduplicated) find

tɔktɔŋrɔ

[tɔktɔŋrɔ] preposition here and there

tɔntɔ̃

[tɔntɔ̃] verb (reduplicated) rub oneself

tɔǐtɔri bu

[tɔǐtɔri bu] noun mahamansal snake

uɽĩŋuɽĩ

listenloadingplaying

[boɽĩŋɽĩ] verb (reduplicated) walk

õʔõ gulaido susumdentənai

listenloadingplaying

[õʔõ gulaido susumdentənai] Sentence You all are eating.

ɔgegep

[ɔgegep] verb (reduplicated) make boil (water), heat

ɔsugsug bɔʔ

[ɔsugsug bɔʔ] verb (reduplicated) make comb

ɔsusuʔ

[ɔsusuʔ] verb (reduplicated) make one wipe off anothers sweat

ɔ̃jɔ̃ǐ

[ɔ̃jɔ̃ǐ] verb converse

ɔ̃ʔɔ̃buʔ

[ɔ̃ʔɔ̃buʔ] noun (reduplicated) young one of pig

ɖa gugurenta

listenloadingplaying

[ɖa gugurenta] noun (reduplicated) it is raining

ɖauɖau semuʔk

listenloadingplaying

[ɖauɖau semuk] noun (reduplicated) bush

ɖruguʔga, pl. ɖruguʔge, ɖrugugle

[ɖruguʔga, pl. ɖruguʔge, ɖrugugle] noun man suffering from goiter

ɖɔnɖɔ

[ɖɔnɖɔ] noun carrying yoke

ʈeʈebuɽi

[ʈeʈebuɽi] noun (reduplicated) snail species

ʧatətə

listenloadingplaying

[ʧatətə] noun (reduplicated) seven

titi

listenloadingplaying

[titi] noun hand