Your search for * has returned 100 entries

arɖitino no

listenloadingplaying

[arɖitino no] interrogative sentence Where are you?

ati tiksuŋ

listenloadingplaying

[ati tiksuŋ] noun phrase elephant’s leg

aʤa tata

[aʤa tata] noun (reduplicated) mother’s father

bubuʔ

listenloadingplaying

[bubuʔ] noun (reduplicated) snake

burla ɔ̃ʔɔ̃

[burla ɔ̃ʔɔ̃] noun bastard

bɔbɔ

[bɔbɔ] noun (reduplicated) see babu

egluk, igluk, pl. eglugle

[egluk, igluk, pl. eglugle] noun ear wax

eroʔga druka abubuʔ asumto

listenloadingplaying

[eroʔga druka abubuʔ asumto] sentence (reduplicated) Tomorrow the tiger will not eat the snake.

gagaktɔm

[gagaktɔm] verb (reduplicated) open mouth

gegep, gegeb baǐ

[gegep, gegeb baǐ] adjective (reduplicated) hot

gegeʔ, gege

[gegeʔ, gege] noun (reduplicated) worship, a promise to offer a sacrifice to god

gitiŋ ẽ logɽaiʔʃiʔtaɖita

listenloadingplaying

[gitiŋ ẽ logɽaiʔʃiʔtaɖita] Sentence They were falling down.

giŋgim

listenloadingplaying

[giŋgim] noun (reduplicated) cheek

gubu susup̚ aʈ aʑortiŋ

listenloadingplaying

[gubu susup̚ aʈ aʑortiŋ] Sentence I did not go the market to buy a pig.

gɔ gɔr

[gɔ gɔr] noun (reduplicated) fish species called in Oriya "dulga"

ijaʔ jaʔ

[ijaʔ aʔ] noun father’s mother, mother’s mother

kakaru

[kakaru] noun (reduplicated) pumpkin species

kirkireŋ

[kirkireŋ] verb (reduplicated) shout in alarm

kukub

[kukub] noun (reduplicated) cough

kukurpiʔ

[kukurpiʔ] noun (reduplicated) panka bird; dove

kukuǐ

[kukuǐ] verb (reduplicated) wrap one’s body with a cloth

kɔlkɔʈ saǎb

[kɔlkɔʈ saǎb] noun the Collector, head of a district

kɔʈkɔʈte

[kɔʈkɔʈte] verb (reduplicated) have something tightened

kɔʈkɔʈte

[kɔʈkɔʈte] verb (reduplicated) make something tight with one’s own efforts

kɔ̃ɔ̃li

[kɔ̃ɔ̃li] adjective chewing the cud

laglag urbɔk

[laglag urbɔk] noun (reduplicated) medium sized bee

laː gugubuʔ

listenloadingplaying

[laː gugubuʔ] noun (reduplicated) many pigs

luŋluŋɖak

[luŋluŋɖak] noun (reduplicated) thunder

memeʔ

[memeʔ] noun (reduplicated) dance

muna selan susuŋdentaʔ

listenloadingplaying

[muna selan susuŋdentaʔ] sentence (reduplicated) The woman is eating.

mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ

listenloadingplaying

[mɨ niŋ amuiɲda aremo tugoʔla ʤuloʔmoʔniŋ] sentence I saw the man.

nai nai ondʑudʑu aʔontenai

listenloadingplaying

[nai nai ondʑudʑu aʔontenai] Sentence We will not see each other.

nai urdentenai

listenloadingplaying

[nai urdentenai] Sentence We were drunk.

naiʔ gulairo susum netenai

listenloadingplaying

[naiʔ gulairo susum netenai] Sentence We are eating.

naiʔ susumdentənai

listenloadingplaying

[naiʔ susumdentənai] Sentence We are eating.

naj gəlajro semoʔaluŋ bokorobarentenaj

listenloadingplaying

[naj gəlajro semoʔaluŋ bokorobarentenaj] sentence We are playing under the tree.

naj lab atenselan ʤuʤu abontene

listenloadingplaying

[naj lab atenselan ʤuʤu abontene] Sentence We are no longer looking for the women.

najna

listenloadingplaying

[najna] possessive pronoun our

niŋ agubu dʑudʑu adusukta

listenloadingplaying

[niŋ agubu dʑudʑu adusukta] Sentence I don’t want to see the pig.

niŋ ano ʤuʤu agoŋtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ano ʤuʤu agoŋtiŋ] Sentence I could not see you then.

niŋ atendionkwe ʤulo aniŋ aniŋ aʒuto

listenloadingplaying

[niŋ atendionkwe ʤulo aniŋ aniŋ aʒuto] Sentence Although I saw the woman at the market, she did not see me.

niŋ atiŋ gom weniŋ gubu dʑudʑu

listenloadingplaying

[niŋ atiŋ gom weniŋ gubu dʑudʑu] Sentence I went to the village in order to buy a pig.

niŋ aʈ dʑortiŋdotiŋ gubu susup̚

listenloadingplaying

[niŋ aʈ dʑortiŋdotiŋ gubu susup̚] Sentence I will go to the market to buy a pig.

niŋ aʈ wetiŋ gubu susu

listenloadingplaying

[niŋ aʈ wetiŋ gubu susu] Sentence I went to the market to buy a pig.

niŋ lilailentiŋ

listenloadingplaying

[niŋ lilailentiŋ] verb I am sitting

niŋ maŋmaŋ

listenloadingplaying

[niŋ maŋmaŋ] verb (reduplicated) I play

niŋ niŋo isao komatiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo isao komatiŋ] Sentence I wash myself every day.

niŋ niŋo ʤuʤu goŋgetiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋo ʤuʤu goŋgetiŋ] Sentence I will look at myself.

niŋ niŋõ ʤuʤu agõtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ niŋõ ʤuʤu agõtiŋ] sentence (reduplicated) I can’t see myself.

niŋ oi ponteʔ amaj ajanʤutiŋ

listenloadingplaying

[niŋ oi ponteʔ amaj ajanʤutiŋ] Sentence I was not looking at her yet

niŋ suluŋɖaʔbo mamaŋɖaʔ aɖontiŋ

listenloadingplaying

[niŋ suluŋɖaʔbo mamaŋɖaʔ aɖontiŋ] sentence I do not swim in lakes.

niŋ susu neti

listenloadingplaying

[niŋ susu neti] Sentence I am eating.

niŋ tuwoʔla laikəniŋ

listenloadingplaying

[niŋ tuwoʔla laikəniŋ] sentence I was sitting.

niŋ tuŋtuŋɨte

listenloadingplaying

[niŋ tuŋtuŋɨte] phrase goodbye

niŋ ɖaʔ aʔuʔtiŋ

listenloadingplaying

[niŋ ɖa aʔuʔtiŋ] sentence I am not drinking water.

no amai ʤuʤu agona aniŋ asuno

listenloadingplaying

[no amai ʤuʤu agona aniŋ asuno] Sentence If you had not seen him, you would not have told me.

no atiŋ remo dʑuloʔgoʔna aniŋ asuŋo

listenloadingplaying

[no atiŋ remo dʑuloʔgoʔna aniŋ asuŋo] Sentence If you see the man, don’t tell me.

no gogoiɖentəno

listenloadingplaying

[no gogoiɖentəno] Sentence You die.

no mari niŋ sagur uroʔkina

listenloadingplaying

[no mari niŋ sagur uroʔkina] Sentence He and I have been drunk.

no sagu oroʔ oʔno

listenloadingplaying

[no sagu oroʔ oʔno] Sentence You have been drunk.

non titigwi tila

listenloadingplaying

[non titigwi tila] Imperative Don’t wash your hands! (Said to one person)

nɔnɔŋ

[nɔnɔŋ] noun (reduplicated) long bamboo shaft with which the ceiling of a hut is tied

nəŋ titi uʔtɨlaʔ

listenloadingplaying

[nəŋ titi uʔtɨlaʔ] imperative (reduplicated) Wash your hands!

pe gulaido doŋigutupe

listenloadingplaying

[pe gulaido doŋigutupe] Sentence You all have gone.

pen titigwi tira

listenloadingplaying

[pen titigwi tira] Imperative Wash your hands! (Said to two or more people)

raŋ raŋ

listenloadingplaying

[raŋ raŋ] noun (reduplicated) back

remo diredire uriŋo ujenta

listenloadingplaying

[remo diredire uriŋo ujenta] sentence A man is slowly walking.

satətə

listenloadingplaying

[satətə] noun (reduplicated) seven

saŋsaŋ

[saŋsaŋ] verb (reduplicated) yellow, be; to have much turmeric

saŋsaŋ

listenloadingplaying

[saŋsaŋ ] noun (reduplicated) turmeric

sisira

[sisira] verb (reduplicated) sprinkle

sukuk, pl. sukuʔge, sukugle

[sukuk, pl. sukuʔge, sukugle] noun gourd spoon

suriʔsuriʔ

listenloadingplaying

[suriʔsuriʔ] adverb quickly

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) collect in a basket in handful

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) collected in handfuls in a basket, be

susuʔ

[susuʔ] verb (reduplicated) wipe off anothers sweat

sɔsɔn

[sɔsɔn] noun (reduplicated) hawk

taʔtaʔodeks

listenloadingplaying

[taʔtaʔodeks] Phrase Good Bye

te kon susumna agəlajro bantalo beʔ

listenloadingplaying

[te kwon susumna agəlajro bantalo beʔ] imperative (reduplicated) Distribute these eatable things among them.

titi aʔgo

listenloadingplaying

[titi aʔgo] noun (reduplicated) armpit

titim

listenloadingplaying

[titim] noun (reduplicated) tamarind

titim, pl. e, le

[titim, pl. e, le] noun (reduplicated) tamarind

tugola druka abubuʔ sumoʔ

listenloadingplaying

[tugola druka abubuʔ sumoʔ] sentence (reduplicated) Yesterday the tiger ate the snake.

tugola druka abubuʔ susum aɖenta

listenloadingplaying

[tugola druka abubuʔ susum aɖenta] sentence (reduplicated) Yesterday the tiger was not eating the snake.

tununa

[tununa] phrase we two are brother and sister

uɽĩŋuɽĩ

listenloadingplaying

[boɽĩŋɽĩ] verb (reduplicated) walk

õʔõ gulaido susumdentənai

listenloadingplaying

[õʔõ gulaido susumdentənai] Sentence You all are eating.

ɔsugsug bɔʔ

[ɔsugsug bɔʔ] verb (reduplicated) make comb

ɔɖugɖuk

[ɔɖugɖuk] verb send

ɔɖɔɖɔbɔr

[ɔɖɔɖɔbɔr] verb (reduplicated) laughed at by others, be

ɔ̃ʔɔ̃, ʔɔ̃ɔ̃

[ɔ̃ʔɔ̃, ʔɔ̃ɔ̃] noun (reduplicated) son, daughter, husband’s brother’s children, wife’s sister’s children

ɔ̃ʔɔ̃meʔ

[ɔ̃ʔɔ̃meʔ] noun (reduplicated) young one of goat; kid

ɖanɖa kuɽaǐ

[ɖanɖa kuɽaǐ] verb heap the air-winnowed paddy in a line from north to south

ɖaǔ kuku

[ɖaǔ kuku] noun panther; leopard

ɖaɡɽak, ɖagɖak

[ɖaɡɽak, ɖagɖak] verb (reduplicated) make wet

ɖruguʔga, pl. ɖruguʔge, ɖrugugle

[ɖruguʔga, pl. ɖruguʔge, ɖrugugle] noun man suffering from goiter

ɖɔmɖi ɖiɔ

[ɖɔmɖi ɖiɔ] noun inner part of a house

ɖɔɖɔ (also ɖɔɽɔ)

[ɖɔɖɔ] verb (reduplicated) laugh

ʤontionti

listenloadingplaying

[ʤontionti] noun thumb

ɖriga sa no no

listenloadingplaying

[ɖriga sa no no] interrogative sentence Where do you come from?